با انعقاد تفاهم نامه ای صورت گرفت : گسترش همکاری علمی بین دانشگاه آزاد اسلامی مازندران و شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)


1398/10/15

دانشگاه آزاد اسلامی مازندران در راستای برقراری ارتباط با صنایع استان با شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) تفاهم نامه امضاء کرد.

به گزارش روابط عمومی واحد ساری ، دانشگاه آزاد اسلامی مازندران در راستای برقراری ارتباط با صنایع استان با شرکت صنعتی دریایی (صدرا) تفاهم نامه امضاء کرد. این تفاهم نامه به منظور توسعه تحقیقات وپشتیبانی لازم جهت همکاری درخصوص راه اندازی دفتر مشترک تحقیق و توسعه شناورها وسازه های سبک و کامپوزیتی منعقدشد.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مازندران : توسعه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی و استفاده حداکثراز پتانسیل های سخت افزاری و نرم افزاری موجود در دانشگاه را راه ایجاد ارتباط موثربین صنعت و دانشگاه عنوان کرد وگفت: باز آموزی پژوهشگران وارتقای سطح علمی دانشجویان توام با انتقال دانش می تواند درجهت تولید علم برای برطرف کردن نیازهای جامعه کمک نماید.

حسین کرمانیان حمایت دانشگاه از پرووزه های کاربردی  مورد نیاز شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) رادرراساتی اهداف علمی مهم ارزیابی کرد واظهار داشت امروزموضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با نیازهای شرکت طبق موازین ومقررات موجوددر قالب طرح پایش ودر راستای حل مشکلات صنعتی شرکت ها باید انتخاب گردد. و این مسولیت به عهده معاونت پزوهشی است.
کرمانیان تجاری سازی را حاصل نتایج تحقیقات ازطریق فناوری، ساخت نمونه محصول و فرایند مهندسی تولیدبیان کرد وکفت: به طور قطع یکی از دلایل اصلی پیشرفت سریع توسعه فناوري در کشورهاي توسعه یافته صنعتی توجه به فرایند تجاري سازي نتایج پژوهش هاي داخلی آن کشورها بوده است. و می توان نتیجه گرفت که اساس فرایند تجاري سازي، مشارکت بخش پژوهشی و بخش صنعت، در تبدیل نتایج پژوهش ها به نوآوري است. و امروزه تجاري سازي پژوهش ها و عواید حاصل از آن می تواند منابع مالی لازم براي استمرار حیات این سازمان ها را فراهم آورد./

اشتراک گذاری