زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 98-97
مجموعه
آموزشی
فعاليت انتخاب واحد زمان انتخاب واحد
دانشجويان برتر علمي كليه ي رشته ها  ( معدل كل بالاي  18 ) 10  شهریور   97
کلیه دانشجویان  رشته های علوم انسانی 11و 14و 15 و 16 و 18 و 20   شهریور 97
کلیه دانشجویان رشته های پزشکی  و کشاورزی 12 و14و 15 و 16 و 17 و 21   شهریور   97  
کلیه  دانشجویان رشته های فنی و مهندسی ؛ علوم پایه و هنر 13و 14و 15 و 16 و 19 و 21   شهریور 97
   
   
فعاليت حذف و اضافه زمان حذف و اضافه
كليه مقاطع تحصيلي در رشته هاي علوم پزشكي  و کشاورزی 7 و 10  و 12 مهر  97
كليه مقاطع  تحصيلي در رشته هاي  علوم انسانی   8  و 10 و  11 مهر 97
كليه مقاطع  تحصيلي در رشته هاي  فني و مهندسي ، علوم پایه و هنر         9 و 11 و 12 مهر 97
 


 

از تاریخ
1397/06/05
تا تاریخ
1397/09/17
از ساعت
تا ساعت