شروع و اتمام کلاس ها و امتحانات نیمسال اول98-97
مجموعه
آموزشی

شروع و اتمام رسمی کلاس ها (غیر رشته های پزشکی) :    24/06/97  تا  13/10/97

شروع و اتمام رسمی کلاس ها (رشته های پزشکی) :          24/06/97  تا  19/10/97

شروع امتحانات از تاریخ (غیر رشته های پزشکی)  :              15/10/97  تا  30/10/97

شروع امتحانات از تاریخ (رشته های پزشکی)  :                    22/10/97  تا   04/11/97
 
از تاریخ
1397/06/05
تا تاریخ
1397/12/01
از ساعت
تا ساعت