زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 99-98
مجموعه
آموزشی
فعاليت انتخاب واحد زمان انتخاب واحد
دانشجويان برتر علمي كليه ي رشته ها  ( معدل كل بالاي  18 ) 9 شهريور 98
کلیه دانشجویان  رشته های علوم انسانی  10 و 13 و 14 لغايت 21 شهريور 98
کلیه دانشجویان رشته های پزشكي و کشاورزی 11 و 12 و 14 لغايت 21 شهريور 98
کلیه دانشجویان رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی، علوم پايه و هنر 11 و 12 و 14 لغايت 21 شهريور 98
   
فعاليت حذف و اضافه زمان حذف و اضافه
كليه مقاطع تحصيلي در رشته های علوم پزشكي و کشاورزی  6 و 10 و 11مهر 98
كليه مقاطع تحصيلي در رشته های علوم انساني  7 و 9 و 11مهر 98
كليه مقاطع تحصيلي در رشته های فنی و مهندسی، علوم پايه و هنر  6 و 10 و 11مهر 98
 


 

از تاریخ
1398/06/09
تا تاریخ
1398/11/04
از ساعت
تا ساعت