شماره های تماس
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1دفتر ریاست34445002 5002ریاست
2دفتر ریاست34445003 5003ریاست
3دفتر ریاست34445004 5004ریاست
4دفتر ریاست34445005 5005ریاست
5رييس حراست 34445100 5100ریاست
6رييس حراست 34445101 5101ریاست
7رييس حقوقي 34445009 5009ریاست
8آبدارخانه رياست 34445007 5007ریاست
9دفتر حراست 34445102 5102ریاست
10دفتر حراست 34445103 5103ریاست
1 2