رئیس اداره تعمیر و نگهداری

رئیس اداره تعمیر و نگهداری

 

 سمت  نام و نام خانوادگی  سوابق عکس
 رئیس اداره تعمیر و نگهداری  عبدالصمد خدادادی
 سابقه فعالیت بعنوان کارشناس و ناظر فنی در شرکت های خصوصی ومشاور - دارای پروانه اشتغال بکار طراحی و نظارت پایه یک در رشته تاسیسات مکانیکی سازمان نظام مهندسی -دارای پروانه اشتغال بکار بازرسی از شبکه های گاز رسانی و گازخانگی شرکت ملی گاز ایران - نظارت بر تاسیسات ساختمان های مسکونی و اداری - آموزشی و ورزشی - رفاهی - تفریحی