پروژه های عمرانی

پروژه های عمرانی

 

ساختمان انبار مرکزی

محل انجام پروژه:  مجتمع دانشگاهی
تعداد واحدها: 
مساحت عرصه:  ۶۵۸ متر مربع
کارفرما:  دانشگاه آزاد واحد ساری
اهداف پروژه:  هدف تامین انبار مورد نیاز حوزه اداری ومالی

 

 


زمین ورزشی در فضای باز

 
محل انجام پروژه:  مجتمع دانشگاهی
تعداد واحدها:
مساحت عرصه: ۳۴۰۰متر مربع
کارفرما:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
اهداف پروژه:  تامین فضای ورزشی دانشجویان رشته تربیت بدنی

 

 


محوطه سازی
 

 
محل انجام پروژه:   مجتمع دانشگاهی
تعداد واحدها:
مساحت عرصه:  ۵۹۰۰۰ متر مربع
کارفرما:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
اهداف پروژه:  ایجاد فضای سبز و تفکیک فضای پیاده رو وسواره رو

 

 


کارگاه ماشین ابزار

 
محل انجام پروژه: مجتمع دانشگاهی
تعداد واحدها:
مساحت عرصه:   ۶۴۵ متر مربع
کارفرما:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
اهداف پروژه:  تامین کارگاه آموزشی دانشجویان رشته مکانیک

 

 


کارگاه مکانیک


محل انجام پروژه: مجتمع دانشگاهی
تعداد واحدها:
مساحت عرصه: ۱۰۱۷/۶ متر مربع
کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
اهداف پروژه: تامین کارگاه آموزشی دانشجویان  

 

 


کارگاه برق و آتیله معماری

 
محل انجام پروژه:
تعداد واحدها:
مساحت عرصه: ۱۱۰۰ متر مربع
کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
اهداف پروژه: تامین کارگاه آموزشی دانشجویان

 

 


نگهبانی فرعی

 
محل انجام پروژه: مجتمع دانشگاهی
تعداد واحدها:
مساحت عرصه: ۱۵ متر مربع
کارفرما: دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری
اهداف پروژه:

 

 

 


زمين
 
محل انجام پروژه: زمين مجتمع
تعداد واحدها:
مساحت عرصه: ۸۲۶۴۴متر مبع
کارفرما:
اهداف پروژه: زمينهاي مجتمع دانشگاهي