رئیس فارغ التحصیلان

مدیر دانش آموختگان

 

 


مسئول فارغ التحصیلان : مجتبی راضی
تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
تلفن تماس: 34445197
پست الکترونیکی:

شرح وظایف و مسئولیتها:
۱- انجام امور مربوط به صدور تائیدیه های مدارک تحصیلی برای مؤسسات و سازمان های مختلف، در مورد فارغ التحصیلان دانشگاه.
۲- نظارت بر اجرای مقررات نظام وظیفه عمومی، درمورد معرفی فارغ التحصیلان مشمول، جهت انجام خدمت مقدس سربازی.
۳- نطارت بر انجام امور مربوط به ترجمه، وارسال مدارک فارغ التحصیلان و ریز نمرات به مؤسسات خارجی با هماهنگی دفتر فارغ التحصیلان سازمان مرکزی دانشگاه .
۴- نظارت بر انجام امور مربوط به طرح های رشته پرستاری و مامائی از قبیل صدور فرم فراغت از تحصیل و مجوز صدور مدارک تحصیلی با هماهنگی معاونت محترم علوم پزشکی سازمان مرکزی.
۵- کنترل پرونده های فارغ التحصیلی ، بررسی مدارک، گواهینامه موقت، دانشنامه ها و تحویل مدارک به افراد مشمول و افرادی که جهت تسویه حساب نهائی مراجعه نداشته اند.