بررسی پرونده و صدور استعلام

بررسی پرونده و صدور فرم تسویه حساب 

آقای جواد طاهری، مدرک تحصیلی :فوق لیسانس
شماره تماس :
34445201
 

خانم زینب درویش ترابی : فوق لیسانس
مسئولیت : صدور ریز نمرات ترجمه، صدور استعلام و اسکن الکترونیکی
شماره تماس : 34445202