بایگانی

بایگانی

محمد برزگر- کارشناس ثبت پرونده ها در سیستم کامپیوتری

مدرک تحصیلی : لیسانس
مسئولیت : ثبت پرونده ها در سیستم کامپیوتری

 


عزیزاله امیرنژاد -بایگان فارغ التحصیلان
تلفن تماس: 34445191
مسئولیت: بایگان

۱-شماره گذاری پرونده هاودرج دردفاترمربوطه.
۲-ثبت در سیستم الکترونیکی سامانه.
۳-تحویل ریزنمرات ،مدارک پایه قبلی واستخراج سوابق مربوط به به مرا جعه کنندگان.
بعد از تایید نهائی مدرک دانشنامه در سازمان مرکزی ،تصاویر ذیل جهت ثبت ودرج در بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان، بایگانی الکترونیکی می شود.
۱- دانشنامه
۲- گواهینامه
۳- فرم تسویه حساب
۴- ریزنمرات امتحانات