معاون آموزشي فعلي

 

 

 

 

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی : دکتر یاسر  رستمیان 

مدرك تحصيلي : دكتري مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
شماره تماس :    34445210
پست الكترونيكي : yasser.rostamiyan@yahoo.com
در دانشگاه هر دانشجو در طول دوره تحصیلات خود بیشترین ارتباط را با حوزه آموزش دارد. مجموعه وظایفی که حوزه آموزش عهده دار است در تعیین نوع و کیفیت آموزش به دانشجویان تأثیرگذار است
حوزه عهده دار کليه امورآموزشي با رعايت قوانين، مقررات ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده از سازمان مرکزي است. نظارت بر کيفيت و فعاليت گروه هاي آموزشي و ايجاد هماهنگي ميان آنها از طريق شوراي آموزشي دانشگاه، نظارت بر برنامه ريزي آموزشي، برگزاري امتحانات پايان ترم، انجام مراحل ثبت نام، تلاش در گسترش کمي و کيفي رشته هاي آموزشي و نظارت بر پيشبرد انجام امور توسط بخش ها و کارکنان آموزشي از اهم وظايف حوزه آموزش است معاونت آموزشي متشکل از بخش هاي متعدد و مختلفي است که با همکاري و هماهنگي هم در جهت اجراي دقيق مقررات و ارائه خدمات آموزشي تلاش مي کند.
اهم وظايف و اقدامات معاونت آموزشي
اداره امور آموزشي واحد
نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه ها مطابق با سرفصل دروس و دستورالعمل هاي آموزشي صادره از سازمان مرکزي دانشگاه.
تشکيل شوراي آموزشي واحد دانشگاهي به منظور راه حل مشکلات احتمالي
برنامه ريزي امور آموزشي و نظارت بر حسن اجراي آن.
بررسي پيشنهادات رسيده از گروه هاي آموزشي و يا دانشکده هاي تابعه و انعکاس آن به شوراي آموزشي واحد دانشگاهي و در صورت نياز ارسال نظرات و پيشنهادات تاييد شده به معاونت آموزشي دانشگاه
شرکت در شوراهاي دانشگاه بر حسب مورد و دعوت قبلي و ارائه پيشنهادها و طرح نارسايي هاي احتمالي .
بررسي و ارزيابي فعاليت هاي آموزشي دانشکده هاي ذيربط و تهيه گزارش براي رياست واحد دانشگاهي .
هدايت و راهنمايي پرسنل حوزه معاونت آموزشي به منظور بالا بردن کيفيت کار آموزشي و ارزشيابي کار آنان .
ارزيابي عملکرد آموزشي دانشجويان در هر نيمسال و انعکاس آن در سوابق و معرفي نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزاياي مربوطه .
ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها .
بررسي و اظهار نظر در خصوص موضوعات آموزشي که از طرف مقامات بالا ارجاع مي گردد
بررسي و پيشنهاد تاسيس و يا حذف رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف همراه با دلايل از طريق سلسله مراتب .
بررسي و ارائه پيشنهادات سازنده در جهت بالا بردن کيفيت امور آموزشي .
حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان از بدو ورود تا فراغت از تحصيل و طبقه بندي آنان .
تطبيق کتاب ها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هيات علمي با متون ذکر شده در سرفصل هاي مصوب .
هدايت و راهنمايي دانشجويان در مسايل آموزشي جهت پيشگيري از هرگونه نارسايي در امر آموزش آنان در دوران تحصيل با همکاري گروه هاي آموزشي .
نظارت بر انتقالي و ميهماني دانشجويان .
اداره و راهبري امور آموزشي واحد در چهارچوب سياست ها، مقررات و آيين نامه هاي مصوب و ايجاد هماهنگي بين مديريت ها و ادارات تابعه .
همکاري با دانشکده ها و گروه هاي آموزشي و ايجاد هماهنگي بين دانشکده ها و واحدهاي تابعه .
تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و نظارت بر اجراي آن .
رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی .
برگزاري آزمون هاي دانشگاه آزاد اسلامي
برگزاري جلسات كميته انتظامي اساتيد و اجراي آراء صادره .