مدیران گروه

 اسامی مدیران گروه آموزشی  در سال تحصیلی   98-97
رديف نام خانوادگي  نام            مدير گروه  رشته تحصيلي 
1 ابراهیمی  عبدالله دکتری و کارشناسی ارشد معماری / دکتری عمران - مدیریت ساخت
2 ابراهیمی جویباری عسگری ادبیات فارسی
3 احمدی  مسعود دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 
4 اسفندیاری  احمد دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
5 اسفندیاری  مجتبی کارشناسی معارف اسلامی
6 اقبال محمدرضا دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
7 اکبرزاده  حمیرا مدیر گروه بالینی پرستاری و مامایی
8 اکبرنتاج کلثوم کارشناسی پرستاری
9 آقامحمدی  آذر کارشناسی مامایی
10 آئینی  فرایین کارشناسی ارشد نرم افرار کامپیوتر و علوم کامپیوتر / کارشناسی کامپیوتر کلیه گرایش ها
11 بریمانی  شعبان دکتری و کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و زبان شناسی همگانی 
12 پهلوان علی  دکتری و کارشناسی ارشد فیزیک
13 چرمچیان مهدی دکتری و کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی / کارشناسی ارشد کشاورزی
14 حسینی مقدم سیدعسکری دکتری حقوق بین الملل عمومی ، حقوق کیفری و جرم شناسی / کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی 
15 حیدری  شعبان کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی / کارشناسی روان شناسی 
16 ذبیحی  علی  کارشناسی ارشد حسابداری
17 ربانی  محسن دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی ریاضی
18 رستمیان یاسر کارشناسی ارشد مکانیک - ساخت و تولید ، مکانیک - طراحی کاربردی جامدات
19 رنجبر عباسعلی کارشناسی معماری
20 زارع نژاد نسیم مدیر گروه فیزیوپاتولوژی دکتری حرفه ای
21 صالحی  محمد دکتری کارآفرینی 
22 عباسی  قدرت الله دکتری روان شناسی تربیتی / کارشناسی ارشد روان شناسی مثبت گرا ، روان شناسی تربیتی ، روان شناسی شخصیت
23 عرب خزائلی  عباسی کارشناسی علوم قضایی
24 عربعلی وحید کارشناسی ارشد زیست شناسی ، شیمی 
25 علی نژاد جواد دکتری ، کارشناسی ارشد تبدیل انرژی و کارشناسی مکانیک
26 عمرانی نوا ملودی مدیرگروه بالینی  دکتری حرفه ای 
27 فغانی  خسرو دکتری حسابداری
28 فلاح وحید دکتری برنامه ریزی درسی ، فلسفه تعلیم و تربیت
29 قربانی  علی رضا دکتری الکترونیک / کارشناسی ارشد مخابرات ، الکترونیک / کارشناسی برق
30 محمدقاسمی  حمید دکتری و کارشناسی ارشد علوم قرآنی 
31 محمدی  ایرج مدیر گروه علوم  پایه پزشکی دکتری حرفه ای 
32 محمودی  قهرمان دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی / کارشناسی بهداشت عمومی 
33 موتمنی  همایون دکتری مهندسی کامپیوتر ، علوم کامپیوتر
34 میرزائیان بهرام دکتری روان شناسی عمومی / کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی 
35 نبیلی  مجتبی کارشناسی علوم آزمایشگاهی 
36 نوری توحید دکتری و کارشناسی ارشد برق قدرت / کارشناسی ارشد برق کنترل
37 نیازآذری کیومرث دکتری مدیریت آموزشی / دکتری آموزش عالی
38 هاشم ورزی محمد دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، فیزیولوژی ورزشی
39 یوسفی  رضا ارشد علوم تربیتی ، تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی، علوم ارتباطات، مطالعات فرهنگی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری