ترم‌بندي كارشناسي پيوسته

ترم‌بندي كارشناسي پيوسته

 

 

 

بهداشت عمومی   دانلود
پرستاری برای  ورودی 96 به بعد دانلود
پرستاری برای  ورودی 93 به بعد دانلود
تربیت ورزشی - علوم انسانی ورزش   دانلود
تربیت ورزشی - علوم زیستی ورزش   دانلود
ترویج و آموزش کشاورزی   دانلود
حقوق   دانلود
حسابداری   دانلود
روان شناسی  برای  ورودی 93 تا 96 دانلود
روان شناسی   برای ورودی 97 به بعد  دانلود
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانلود
زبان و ادبیات انگلیسی   دانلود
صنایع غذایی   دانلود
علوم قضایی   برای بهمن 93 به بعد دانلود
علوم آزمایشگاهی   دانلود
فقه و حقوق اسلامی    دانلود
فیزیک - اتمی   دانلود
فیزیک - حالت جامد   دانلود
فیزیک - هسته ای    دانلود
فیزیک - هواشناسی   دانلود
مدیریت بازرگانی   دانلود
مدیریت دولتی   دانلود
مامایی 92 اجراء تا ورودی دانلود
مامایی برای ورودی 95 و به بعد دانلود
مترجمی زبان انگلیسی   دانلود
علوم تربیتی ( از ورودی 98 به بعد )   دانلود
معماری داخلی   دانلود
مهندسی  معماری    قابل اجراء تا  1396  دانلود
مهندسی  معماری    قابل اجراء از  1397  دانلود
مهندسی برق - الکترونیک  قابل اجراء تا ورودی 91 دانلود
مهندسی برق - قدرت  قابل اجراء تا ورودی 91 دانلود
مهندسی کامپیوتر قابل اجراء از ورودی 97 دانلود
مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات برای  ورودی 93 به بعد دانلود
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار برای  ورودی 93 به بعد دانلود
مهندسی مکانیک  برای  ورودی 90 به بعد دانلود