اطلاعیه پژوهشی

اطلاعیه های پژوهشی

 

آموزش تصویری کار با سامانه پژوهشیار (ویژه اساتید راهنما و مشاور، مدیران گروه و اعضای گروه آموزشی)بخشنامه ترفیع سالیانه اساتید عضو هیأت علمی

دستورالعمل امتیازدهی به فعالیت‌های علمی- پژوهشی جهت ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری


1. برای ترفیع سالیانه فقط پذیرش یا چاپ مقالات در مجلات معتبر، مقالات ارائه شده در همایش‌ها، تصنیف، تألیف و ترجمه کتاب، اختراع یا اکتشاف دارای تائیدیه از وزارت علوم و طرح‌های پژوهشی- فن‌آوری خاتمه‌‌یافته دارای قرارداد با دانشگاه قابل قبول خواهد بود.
 
2.در همایش‌ها فقط گواهی ارائه و چاپ به همراه صفحه اول مقاله چاپ شده در کتابچه یا لوح فشرده همایش در مجموعه مقالات قابل قبول می‌باشد.
 
3. اگر مقاله در مجلات معتبر به صورت پذیرش ارائه گردد از امتیاز پایه مربوط به درجه علمی آن مجله، یک امتیاز کسر می‌گردد. (مثلا اگر مقاله در مجله با درجه Q2 ارائه گردد و پذیرش آن به دانشگاه ارائه شود از اصل امتیاز پایه که 7 می‌باشد، یک امتیاز کسر شده و پایه امتیاز، 6 در نظر گرفته می‌شود)
 
4. کلیه تولیدات علمی و تحقیقاتی باید همراه با برچسب مشخصات مربوط به آن فعالیت بوده و سند اعتبار آن نیز به پیوست باشد (مثلا اگر مقاله علمی پژوهشی وزارت علوم است، سند وزارت علوم بودن آن از سایت وزارت علوم اخذ شده و پیوست گردد)
 
5.مازاد امتیازات پژوهشی به صورت ذیل قابل محاسبه می‌باشد:
5-1.مازاد امتیازات در قسمت مقالات فقط در مورد چاپ مقالات (نه پذیرش) در مجلات معتبر تا دو سال
(با در نظر گرفتن تاریخ چاپ و اعتبار آن) قابل محاسبه خواهد بود (اضافه بر 4 امتیاز در مورد مدیران گروه و اساتیدی که امتیاز اجرایی دارند و اضافه بر 6 امتیاز در خصوص اساتید فاقد سابقه اجرایی در یک سال اخیر).
5-2.مازاد امتیازات در بخش چاپ کتاب در صورتی قابل محاسبه است که ناشر کتاب،دانشگاهآزاد اسلامی واحد ساری بوده و یا در انتشارات معتبر به چاپ رسیده باشد. در این صورت امتیاز مربوطه تا سه سال (با در نظر گرفتن تاریخ چاپ و اعتبار آن) محاسبه می‌گردد.
 
6. در تمامی مقالات، وابستگی سازمانی اساتید باید به صورت ذیل باشد:

 

نام گروه
برای مقالات فارسی: گروه (نام گروه)، دانشگاه آزاد اسلامیواحد ساری، ساری، ایرانبرای مقالات انگلیسی: Department of …….… , Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
 
7. اگر متقاضی اخذ ترفیع سالیانه، دانشجوی دکتری بوده و وابستگی سازمانی خود را دانشگاه مربوطه ثبت نماید، درصورتیکه دانشگاه یکی از واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی باشد، دارای امتیاز بوده و در غیر اینصورت فاقد امتیاز می­باشد.
 
 
8. جدول مربوط به امتیازات تصنیف، تألیف و ترجمه کتاب
عنوان نحوه چاپ امتیاز محدودیت چاپ
تصنیف کتاب انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 15 دو کتاب در سال
انتشارات معتبر* 10
سایر انتشارات 5
تألیف کتاب انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 12 دو کتاب در سال
انتشارات معتبر 8
سایر انتشارات 4
ترجمه کتاب
ترجمه-تألیف کتاب
انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 9 دو کتاب در سال
انتشارات معتبر 6
سایر انتشارات 3
 
* انتشارات معتبر: انتشاراتی است که در آن، خود ناشر، کتاب مورد نظر را جهت چاپ به دست داور(ان) می‌سپارد و سپس در صورت تأیید ‌آن‌ها، کتاب را چاپ می‌نماید. مانند انتشارات سمت، نشر نی، دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، تربیت مدرس و ...
9. در مستندات مربوط به کتاب، حتماً صفحه‌ای که در آن، استاد متقاضی به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری معرفی گردیده، پیوست گردد.
10. جدول مربوط به امتیازات طرح‌های پژوهشی:
 
عنوان مبلغ امتیاز محدودیت تعداد طرح
طرح داخلی تا 000/999/49 میلیون ریال 2 دو طرح در سال
از پنجاه تا 000/999/99 میلیون ریال 4
از صد تا سیصد میلیون ریال 6
طرح استانی یا منطقه‌ای با بالاسری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تا 000/999/99 میلیون ریال 8 به تعداد نامحدود
از صد تا 000/999/499 میلیون ریال 10
از پانصد تا 000/999/999 میلیون ریال 12
بالاتر از یک میلیارد ریال 14
طرح ملی با بالاسری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با هر مبلغ 15 به تعداد نامحدود
مهم: طرح استانی یا ملی که بدون بالاسری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری انجام گرفته شده باشد، فاقد امتیاز پژوهشی این دانشگاه می‌باشد.
 
 
11. در امتیاز طرح‌های پژوهشی حتما نامه خاتمه طرح با درج تاریخ خاتمه آن پیوست گردد. ( و یا گواهی رسمی معاونت پژوهش و فن آوری واحد ساری در خصوص تائید خاتمه طرح)
 
12. امتیاز مربوط به اختراعات و اکتشافات تنها در صورت ارائه گواهی ثبت اختراع از مرجع دولتی تعلق خواهد گرفت و بر اساسجدول زیر محاسبه می‌شود:
 
موضوع امتیاز
تولید دانش فنی/اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری‌سازی محصول یا فرآیند با تائید مراجع ذیصلاح وزارتین متبوع 20
اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تائید علمی مراجع ذیصلاح وزارتین متبوع 10
 
 
13. در مقالاتی در مجلات ISI دارای ضریب تاثیر(IF) به چاپ می رسند، درصورتیکه آن مجله در چند زمینه مختلف دارای درجه (Q)­باشد، آن زمینه که مربوط به رشته تحصیلی متقاضی اخذ ترفیع می­باشد در محاسبه امتیاز لحاظ گردد.
 
14. تعداد مجاز ارائه پذیرش و چاپ مقاله در یک مجله علمی توسط یک استاد و در یک سال شمسی ویا میلادی به صورت ذیل می باشد:
- در مجلات ISI دارای ضریب تاثیر (IF) ، تعداد 3 مقاله
- در سایر مجلات علمی معتبر ، تعداد 2 مقاله
*. در صورتی که تعداد مقالات ارائه شده بیش از موارد فوق(براساس شرایط مرتبط با این بند) باشد امتیازی به آن مقالات تعلق نخواهد گرفت.
 
 
15. امتیازات مربوط به فعالیت‌های پژوهشی (مقالات در مجلات معتبر و کنفرانس‌ها - طرح پژوهشی - کتاب و اختراع و اکتشاف) تنها در صورتی قابل محاسبه است که مربوط به حداکثر یک سال قبل باشد (مثال: برای ترفیع سال 98 مستندات پژوهشی مربوط به سال‌های 98-97 و یا معادل میلادی آن 2019-2018 قابل قبول است)
 
16. در صورتی که مستندات پژوهشی مربوط به سال‌های قبل از سال درخواست بررسی ترفیعات باشد، باید به صورت جداگانه درخواست گردد تا در صورت رسیدن به حد نصاب لازم، بدون بار مالی، ترفیعات آن اعمال گردد (برای مثال: اگر در سال 98 قرار داشته باشیم و مستندات ارائه شده مربوط به سال 96 باشد (1396/1395 و یا 2017/2016) و امتیازات آن به حد نصاب مربوطه برسد، پایه ترفیع بدون بار مالی اعمال خواهد شد.
 
17. امتیازهای قابل محاسبه از تولیدات علمی(مقالات) واحد ساری
ردیف موضوع امتیاز قابل محاسبه محدودیت تعداد مقالات در سال توضیحات
 1.  
مقالات در نشریات ISI دارای ضریب تاثیر و با درجه کیفی Q1(JCR<=25%) 7 نامحدود درجه بندی کیفی (Q)و رتبه بندی ضرایب تاثیر (JCR)برمبنای Web of Science
 1.  
مقالات در نشریات ISI دارای ضریب تاثیر و با درجه کیفی Q2 و Q3
(25 %< JCR<=75%)
6 نامحدود ,, ,,
 1.  
مقالات در نشریات ISI دارای ضریب تاثیر و با درجه کیفی Q4(JCR>75%) 5 نامحدود ,, ,,
 1.  
مقالات در نشریات معتبر بین المللی غیر ISI 5 دو مقاله درسال نشریاتی که ISI نبوده و در پایگاه های معتبر علمی مانند Pupmed، Scopus، Medline و ... نمایه می­گردند.
 1.  
مقالات در نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم با رتبه A ، B و C 5 نامحدود استعلام از سایت https://journals.msrt.ir/
 1.  
مقالات در نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم با رتبه D و یا بدون ارزیابی 4 نامحدود ,, ,,
 1.  
مقالات در نشریات علمی پژوهشی وزارت بهداشت 5 نامحدود استعلام از سایت http://journals.research.ac.ir/
 1.  
ISI(Listed) مقالات در نشریات ISI بدون ضریب تاثیر 4 دو مقاله درسال استعلام از سایت http://mjl.clarivate.com/
 1.  
مقالات در نشریات علمی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی 4 سه مقاله درسال بر مبنای فهرست مجله‌های دارای امتیاز بخشنامه 70362/70 مندرج در سایتeval.journals.iau.ir
 1.  
مقالات در نشریاتی که فقط رتبه ISC را دارا می‌باشند 3 دومقاله در سال نشریات غیر علمی­پژوهشی وزارتین که عموماً در حوزه جهان اسلام و در خارج از کشور به چاپ می‌رسند و قابل استعلام از وبسایت http://mjl.isc.gov.ir/ می­باشند.
 1.  
مقاله در مجلات تخصصی 3 دو مقاله در سال نشریاتی که در حوزه تخصصی مربوط به عنوان مجله اقدام به اخذ مقاله، داوری و چاپ مقاله نموده و اعتبار قابل قبول به تشخیص امور پژوهشی واحد برخوردار می‌­باشند.
 1.  
مقاله در سایر نشریات 1 یک مقاله درسال نشریاتی که از حداقل اعتبار قابل قبول به تشخیص امور پژوهشی واحد برخوردار می ­باشند.
 1.  
مقالات در همایش‌های بین المللی و ملی معتبر[1] 2 دو مقاله درسال مقالاتی که فرآیند داوری را طی کرده اند و در مجموعه مقالات کنفرانس به چاپ رسیده باشند و از حامیان علمی و مالی معتبری برخوردار باشند.
 1.  
مقالات در همایش‌های منطقه‌ای و استانی معتبر[2] 1 یک مقاله درسال مقالاتی که فرآیند داوری را طی کرده اند و در مجموعه مقالات کنفرانس به چاپ رسیده باشند.
 
 
18. سهم پدید‌آورندگان در مقالات علمی بر اساس جدول ذیل محاسبه می‌گردد:
 
تعداد همکاران سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوط
نفر اول یا نویسنده مسئول سایر همکاران
1 100٪ -
2 90٪ 60٪
3 80٪ 50٪
4 70٪ 40٪
5 60٪ 35٪
6 و بالاتر 50٪ 30٪
 
 
19. در محاسبه امتیاز مربوط به ترفیع سالیانه و به جهت مساعدت در ترفیعات، امتیاز اصلی هم به نفر اول و هم به نویسنده مسئول در مقاله تعلق می گیرد.
 
20. کلیه مدارک، فرم‌ها و مستندات می‌بایست بر روی لوح فشرده به حوزه معاونت پژوهش و فن‌آوری ارائه گردد.
 
21. در صورت عدم ارائه‌ی کامل مستندات مربوط به هرکدام از فعالیت‌های علمی - پژوهشی، امتیازی به آن فعالیت، تعلق نخواهد گرفت.
 


[1]مقالاتی که در این‌گونه همایش‌ها به صورت پوستر ارائه و یا درکتابچه یا لوح فشرده مجموعه مقالات همایش به صورت چکیده چاپ می­شوند، حائز امتیاز 1(یک) می­گردند.
[2]مقالاتی که در این‌گونه همایش‌ها به صورت پوستر ارائه و یا درکتابچه یا لوح فشرده مجموعه مقالات همایش به صورت چکیده چاپ می­شوند، حائز امتیاز 5/0(نیم) می­گردند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


امکان دسترسی آزمایشی به پایگاه ‏Taylor & Francis،

در داخل مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برقرار شد.

برای ارتباط از داخل دانشگاه به لینک http://www.tandfonline.com/مراجعه کنید.


فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی

-------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 1 - فرم قبل از دفاع

فرم های صورتجلسه دفاع از پایان نامه 

فرم بعد از دفاع

فرم پروپوزال رساله دکتری


دانلود همایش ها و کنفرانس‌های نامعتبر

نحوه آموزش وب سایت های جعلی مجلات علمی

تسهیل در پذیرش مقاله هاي دانشجویان و اعطاي امتیاز به آنها

فهرست نشریات معتبر بین المللی حوزه علوم انسانی