دفتر نظارت و بازرسی استان

 
شماره تماس: 33032893-011

 

پست الكترونيكي: bazresi@iausari.ac.ir

 

مدیریت نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی مازندران