ساختار سازمانی

مدیر دفتر روابط عمومی:  علی جوانمرد


کارشناسی ارتباط با رسانه و اطلاع رسانی:
 

کارشناس سمعی و بصری:
 

کارشناس تشریفات و تبلیغات:
 

متصدی امور دفتری: