نگهداری و تعمیرات

عبدالصمد خدادادی مدیر اداره تعمیر و نگهداری
سید ذبیح شجاعی فرد مسئول فنی و عمرانی
سید داوود یحیایی کارشناس تاسیسات
مجید عمویی کارشناس برق


شرح وظایف
- رسیدگی و نظارت درانجام کلیه تعمیرات  ماشین آلات سبک و سنگین و انواع موتورها و دستگاه های مکانیکی
- بازرسی تمام قسمت های ماشین آلات و دیزلها و نظارت بر تحویل و تحول دیزلها و جرثقیلها
- نظارت بر پیاده کردن وسائل و قطعات ماشین آلات و رفع نواقص آنها و سوار کردن قطعات تعمیر شده یا جدید
- نظارت بر کار متصدیان پست های کاردانی و تکنیسینی و ارجاع و تقسیم کار بین آنها
- انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع به مقام مافوق
- نظارت بر کابل کشی و سیم کشی ساختمان، نصب ترانفورماتورها و ساختن تابلوی توزیع نیروی برق
- نظارت بر کلیه تعمیرات اساسی و جاری قطعات برقی
- انجام تعمیرات اساسی کلیه موتورهای برق و آب و نصب و مونتاژ قطعات مربوط به آنها
- نظارت بر کار واحدهی تابعه و کنترل و هماهنگی فعالیت های مربوطه