برگزاری کارگاه MCQ در مجتمع پردیس دانشکده علوم پزشکی واحد ساری


1398/04/27

برگزاری کارگاه MCQ در مجتمع پردیس دانشکده علوم پزشکی واحد ساری

کارگاه MCQ در مجتمع  پردیس دانشکده علوم پزشکی واحد ساری در تاریخ 98/4/27 با حضور اساتید بالینی و تدریس دکتر گرائیلی برگزار گردید

اشتراک گذاری