امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی


1396/12/07

دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

قابل توجه دانشجویان پزشکی که امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی دارند جهت دریافت کارت  پنج شنبه 7 صبح مورخ 96/12/17 با در دست داشتن کارت ملی، شناسنامه و یک قطعه عکس به آدرس تهران- خیابان شریعتی - خیابان خاقانی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری