برگزاری نوزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری


1398/11/17

برگزاری نوزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری 98/11/17

نوزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی با حضور 23 دانشجوی پزشکی واحد ساری و تنکابن، در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری در روز پنج شنبه 98/11/17 برگزار گردید.

اشتراک گذاری