برگزاری بیست و چهارمین آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری


1399/06/13

برگزاری بیست و چهارمین آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 99/6/13

آزمون صلاحیت بالینی در واحد ساری با حضور اساتید مجرب دانشگاه در 15 ایستگاه با حضور45 دانشجوی پزشکی از واحد ساری و تنکابن برگزارشد.

اشتراک گذاری