بررسی موضوع شروع فیلدهای آموزش بالینی مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی در بیمارستان های تابعه


1399/02/09

بررسی موضوع شروع فیلدهای آموزش بالینی مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی در بیمارستان های تابعه

 با حضور دکتر کرمانیان و معاون سیاسی امنیتی استان مازندران، دکتر خورشیدی رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان،دکتر گدازنده معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و دکتر محمودی معاون علوم پزشکی استان موضوع شروع فیلد های آموزش بالینی مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی در بیمارستان های تابعه مورد بررسی قرار گرفت.
 

اشتراک گذاری
iaun