گروه های آموزشی
رییس دانشکده

رییس دانشکده

 

مشخصات   

                                      

    نام :                 قهرمان   
   نام خانوادگی:    محمودی
   متولد:               ۱۳۴۸
   گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی( مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)
   رتبه دانشگاهی:   دانشیار
   سمت: رئیس دانشکده علوم پزشکی
   پست الکترونیک: mahmudi.alemi@iausari.ac.ir