گروه های آموزشی
اعضای هیات علمی علوم پایه

ردیف
 
نام و نام خانوادگی رشته و تخصص  

1
دکتر مهدی شریف انگل شناسی  

2
دکتر عیسی لیالی بیوشیمی  

3
دکتر مینا اورنگ میکروب شناسی  

4
دکتر مجتبی نبیلی قارچ شناسی  

5
دکتر ایرج محمدی فیزیک پزشکی  

6
دکتر ابوالقاسم عجمی ایمونولوژی  

7
دکتر عباسعلی کریمپور بافت شناسی   

8
دکترامیر اسماعیل نژاد مقدم آناتومی  

9
دکتر نورالله رضایی آناتومی   

10
دکتر مسلم محمدی فیزیولوژی   

11
دکتر اکبری فیزیولوژی  

12
دکتر حق شناس ویروس شناسی   

13
دکتر شفیعا فیزیولوژی   

14 
دکتر عبدالمحمدی  ایمنی شناسی