گروه های آموزشی
اعضای هیات علمی پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

1

دکتر قهرمان محمودی

سوابق علمی

2

دکتر ملودی عمرانی نوا

سوابق علمی

3

دکتر عیسی لیالی

سوابق علمی

4

دکتر علی عباسی

سوابق علمی

6

دکتر مریم حسینی شیرازی

سوابق علمی


7
دکتر نسیم زارع نژاد سوابق علمی