گروه های آموزشی
مدیرگروه

 

مدیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


دکتر قهرمان محمودی

مرتبه علمی : دانشیار
گروه تخصصی : پزشکی اجتماعی ( مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی )

تلفن : 34445776-011

سوابق علمی