گروه های آموزشی
اهداف و رسالت

 

 

رسالت

 

 

 

   رشته مدیریت خدمات بهداشت و درمانی یکی از رشته های تحصیلی گروه پزشکی است که هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان علاقمند به تحصیل در این رشته تحصیلی با شرکت در آزمونهای سراسری وارد این عرصه شده و با علوم مدیریتی و زمینه های وابسته به آن در عرصه بهداشت و درمان آشنا می شوند.

 

 

 

   هدف اصلی از تربیت این نیروهای کلیدی و استراتژیک در سیستم بهداشتی و درمانی، افزایش کارائی و اثر بخشی سیستم و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات و استفاده بهینه از منابع می باشد. چرا که از اهداف آموزشی تربیت چنین نیروهایی، ایجاد و افزایش توانایی های مدیریتی در اداره امور خدمات بهداشتی و درمانی در طی دوران تحصیل و آشنایی آنها با مسائل و چالش های بخش بهداشت و درمان برای تصدی پست های مدیریتی در سیستم بهداشتی و درمانی در آینده است.

 

   نیاز روز افزون جامعه به خدمات بهداشتی درمانی و توجه خاص دولت و مردم به توصیه کمی و کیفی این خدمات، بهبود عملکرد مراکز بهداشتی درمانی و اقتصادی تر اداره کردن این سازمان ها، لزوم تربیت و بکارگیری مدیران متخصص در حوزه بهداشت و درمان را اجتناب ناپذیر می سازد.

 

 

 

دورنما

 

   ما بر آنیم تا دانش آموختگان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در کنار انجام وظایف و مسئولیت های کلی خویش در امر مدیریت، قادر باشند در محاسبه هزینه ها، تجزیه و تحلیل هزینه و فایده، تقلیل هزینه ها، افزایش کارایی، تحلیل داده – ستاده، تحلیل سیستمها و شبکه بهداشت و درمان مشارکت آگاهانه و فعال داشته باشند.

 

 

 

اهداف

 

 

 

-         تجزیه و تحلیل نظامهای خدمات بهداشت درمانی

 

 

 

-         ارزیابی بیمارستانها از نظر کمی و کیفی

 

 

-         اداره بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی

 

 

 

-         تجزیه و تحلیل اقتصادی فعالیت های بیمارستانی و بهداشتی درمانی