گروه های آموزشی
اعضای هیات علمی خدمات بهداشتی و درمانی

اعضای هیات علمی خدمات بهداشتی و درمانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

1

دکتر قهرمان محمودی

سوابق علمی

3

دکتر فاطمه دباغی

سوابق علمی