گروه های آموزشی
مدیران گروه

 

               مدیر گروه پرستاری

خانم سکینه پور حسین

مرتبه علمی : مربی

گروه تخصصی : پرستاری

تلفن : 34445540-011

سوابق علمی

 

 

مدیر گروه بالینی

حمیرا اکبرزاده

مرتبه علمی : مربی

گروه تخصصی : پرستاری

تلفن : 34445751-011

سوابق علمی