گروه های آموزشی
اهداف و رسالت

اهداف و رسالت

 

برنامه استراتژیک (SP)گروه پرستاری

برای سالهای 95-92

گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در  راستاي اهداف , مقاصد و رسالتهاي دانشگاه به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه از طريق تربيت نيروي انساني متعهد , متبحر و محاط به مباني علوم پرستاري به منظور ارائه خدمات پرستاري در سطوح مختلف نظام خدماتي بهداشتي -  درماني كشور تاسيس شده است .بر این اساس برنامه استراتژیک گروه پرستاری مبتنی بر چشم انداز و ماموریت ها و مطالبات مقام محترم وزارت ، به شرح ذیل تنظیم شده است:

مقدمه:

برنامه استراتژیک گروه پرستاری با همکاری کلیه اعضاء و بررسی اسناد بالا دستی ، شامل ایران درافق1404 ، نقشه سلامت کشور و برنامه پنج ساله پنجم  در هفت مقوله تنظیم شده است:

1-استفاده از راهکارهای مناسب در کاربرد روش نظری در عرصه عمل

2-تقویت روحیه همکاری تیمی و مشارکت بین بخشی

3-طراحی و اجرای روش های نوین آموزشی

4-تقویت روحیه حرفه ای گری

5-آموزش مهارتها و انتقال تجارب بالینی

7-طراحی برنامه آموزشی پژوهشی مشترک

اهداف کلی گروه پرستاری

هدف 1:

تعریف نظری: تربیت نیروی انسانی کارآمد )پرستارمتخصص( در راستای تأمین نیاز و تقاضای نظام سلامت کشور با تمرکز بر حوزه های پیشگیری، و ارتقاء سطح سلامت (آموزشی-خدماتی)

تعریف عملی:ارتقاء کیفی آموزش تئوری،عملی وبالینی دانشجویان پرستاری به میزان حداقل30% تا پایان برنامه سه ساله

اهداف ویژه :

1-1 : نیازسنجی آموزشی اعضاء هیأت علمی و همطراز هیأت علمی گروه پرستاری در رابطه با استراتژیهای آموزش تئوری، عملی و بالینی توسط مدیر گروه، سالانه تا پایان خرداد ماه هر سال.

2-1: ارتقاء سطح عملکرد آموزش تئوری و بالینی اساتید گروه پرستاری از طریق ارزیابی مستمر توسط مدیر گروه با استفاده از فرمهای ارزشیابی نظری و بالینی آماده شده

3-1: نیازسنجی آموزش پرستاران بالینی مراکز تابعه دانشگاه و طراحی برنامه آموزشی مورد نیاز

4-1: تعیین نیازها و کمبودهای آموزش بالینی دانشجویان در عرصه های بالینی و اطلاع رسانی سالانه به مسئولین مربوطه ، در تابستان هر سال توسط مدیر گروه

5-1: تشکیل جلسات مستمر شورای گروه با مسئولین بیمارستانهای آموزشی در جهت برنامه ریزی و رفع کمبودهای آموزشی دانشجویان در طول سال بر اساس بندسوم

6-1: طراحی اقدامات لازم در جهت رفع نیازهای آموزشی شناسائی شده و اجرای آن توسط گروه وبیمارستانهای آموزشی در طول سال .

7-1: پیگیری مطالبات اساتید و دانشجویان در بخش های بالین

8-1:تشکیل جلسه مشترک اعضای گروه و دانشجویان ورودی جدید کارشناسی )بطور مجزا( در ابتدای هر سال جهت آشنایی با اعضای گروه و توجیه برنامه های گروه و انتظارات از دانشجویان

9-1: تشکیل جلسه مشترک اعضای گروه با نمایندگان دانشجویان حداقل دو بار در سال

10-1: تشکیل جلسات مشترک با گروههای دیگر حسب نیاز جهت بهبود کیفیت آموزش و پژوهشهای بالینی در بخشهای فوق، سالیانه دو بار

11-1:اجرا و پایش نتایج حاصل از اقدامات فوق در ارتقاء سطح آموزش تئوری وبالینی دانشجویان پرستاری توسط گروه در تابستان هر سال تا انتهای برنامه

12-1:   ارائه خدمات مشاوره اي براي دانشجويان گروه پرستاري در طول هر ترم توسط اساتید گروه با همکاری سایر اعضای متخصص

هدف 2 :

تعریف نظری: انجام فعالیت های پژوهشی در پاسخ به نیازهای جامعه هدف (پژوهشی)

تعریف عملی:ارتقاء فعالیتهای پژوهشی در گروه پرستاری به میزان تعیین شده در هر بند

1-2: تعیین نیازهای ریز پژوهشی گروه پرستاری و اولویت بندی آنها با در نظر گرفتن اولویتهای پژوهشی دانشگاه و نیاز های جامعه جهت انتخاب موضوعات پژوهش تا پایان شهریور ماه هر سال

2-2: تدوین پروپوزال و کسب موافقت گروه برای حداقل یک طرح تحقیقاتی غیر پایان نامه جهت طرح در شوراهای تیمهای پژوهشی دانشگاه سالانه تا پایان برنامه ) پنج طرح پژوهشی در هر حیطه(

3-2: ارائه حداقل دو مقاله )نفر اول یا نفر مسئول( و یا مشارکت در ارائه حداقل سه مقاله در سال ) نفرات بعدی( برای چاپ در مجلات معتبر داخلی یا خارجی توسط هر یک از اعضای هیئت علمی گروه

4-2: تشکیل جلسات ژورنال کلاب به تعداد حد اقل چهار جلسه سالانه(با بهره گیری از یکی از اعضاء گروه )

5-2: ارائه حداقل یک مقاله یا مشارکت در ارائه حداقل دومقاله در طول سال توسط هر کدام از اعضای گروه پرستاری در همایشهای داخلی یاخارجی سالانه.

6-2: پیشنهاد برگزاری حداقل یک همایش پرستاری هر سه سال یکبار در طول برنامه توسط مدیر گروه (و دبیر همایش به  انتخاب اعضاء)

7-2:تاکید بر تلاش وکوشش جهت تألیف یا ترجمه حداقل یک کتاب هر سه سال یکبار بر حسب نیاز توسط اعضای گروه

8-2: همكاري درتهيه و تدوين نشريه علمي دانشگاه و ارائه مقالات علمي به منظور شناسايي مشكلات حرفه پرستاري ،‌ نقش آن در تيم پزشكي و ارتقاء سلامت و رفاه جامعه  .

هدف 3:

توانمند سازی اعضاء هیأت علمی ، و همطراز هیأت علمی گروه شاغل در جهت تأمین حداقل 30% از نیازهای آموزشی هر یک  از موارد ذیل در طول برنامه

1-3: بررسی و بازنگری مستندات مربوط به فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، طرح درسی ، Logbook بسته های آموزشی توسط اعضای گروه سالانه تا پایان شهریور هر سال.

2-3: ایجاد ارتباط با دانشگاههای داخل یا خارج کشور جهت آشنایی با برنامه های آموزشی دانشگاههای مختلف و ارائه نتایج آن به اعضای گروه حداقل یکبار در طول برنامه توسط مدیر گروه.

3-3: معرفی اعضاء گروه برای شرکت در دوره های آموزشی داخل یا خارج کشور در طول برنامه بر حسب نیاز گروه ودرخواست اعضای گروه

4-3: برنامه ریزی و اجرای حداقل یک کارگاه 5-2 روزه بازآموزی مختص مربیان پرستاری حداقل دو سال یکبار بر اساس نیاز

5-3: اخذ مجوز تأسیس رشته کارشناسی ارشد روانپرستاری حداقل تا انتهای برنامه

 

 

فلسفه(Philosophy) (ارزش ها و باورها):

-         پرستاری جزء لاینفک تیم سلامتی است. فرهنگ اسلامی، معنویت و رعایت اصول اخلاقی در همه ابعاد مورد تأکید ما است و باید ضمن تأمین نیازهای فراگیرندگان، زمینه رشد معنویت در آنها فراهم گردد.

-         سلامت حالتی پویا و متأثر از عوامل درونی و بیرونی است.سلامت گویای ویژگی ها و رفتارهای فرد است و محصول تعاملات فردی، گروهی و محیطی می باشد.

-         پرستاران وظیفه تامین، حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه را بر عهده دارند و این مهم با تکیه بر دانش روز و توجه به نیازهای جامعه و شرایط جغرافیایی، اقلیمی قابل دستیابی است. کاربرد علم و هنر پرستاری در گرو کسب مهارتهای شناختی، عاطفی و روانی حرکتی است که از طریق آموزش کاربرد علوم مختلف میسر می گردد.

رسالت (Mission):

رسالت گروه پرستاری، تربیت نیروی انسانی آگاه، متعهد، خبره و کارآمدی است که با کسب توانایی های حرفه ای و بهره مندی از دانش روز خدمات مورد نیاز بهداشتی، مراقبتی و توانبخشی مقرون به صرفه را در بالاترین سطح استاندارد جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه بتواند ارائه دهد. این امر مهم از طریق آموزش، پژوهش و توسعه دانش پرستاری میسر می باشد.