گروه های آموزشی
اعضای هیات علمی پرستاری

اعضای هیات علمی پرستاری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

1

دکتر کلثوم اکبرنتاج

سوابق علمی

2

حمیرا اکبرزاده

سوابق علمی

3

سمیه طالبی

سوابق علمی

4

صغری حسنی

سوابق علمی

5

حمیرا طهماسبی

سوابق علمی

6

هادی درویش خضری

سوابق علمی

7

سکینه پور حسین

سوابق علمی

9

معصومه عرب

سوابق علمی