گروه های آموزشی
اهداف و رسالت

     رسالت ( ماموریت)

از رسالت های مامایی در حوزه بالینی تعلیم و تربیت ماماهای ماهر، متعهد، توانمند، خلاق و مسئولیت پذیر به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه در جهت تأمین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مرتبط با سلامت و بهداشت مادران، کودکان و خانواده است بنحوی که دانش آموختگان این رشته بتوانند در مراکز بهداشتی درمانی، مشاوره خدمات مامایی، بیمارستانها و سایر مراکز مرتبط فعالیتهای موثر و کارآمد را دربالاترین سطح استانداردهای حرفه ای ارائه کرده و رضایتمندی مراجعین و مددجویان را تامین نمایند.رسالت دیگر گروه در حوزه پژوهش انجام تحقیقات در جهت شناخت نیازهای آموزشی، بهداشتی و درمانی جامعه خصوصا مادران و کودکان و بدنبال آن بازنگری مداوم برنامه های آموزشی مامایی دراین راستا و نیز بازخورد مناسب جهت بهینه سازی سیستم آموزشی کشور، ارتقاء و بهبود کیفیت آموزش و ارزشیابی دانشجویان است. رسالت  دیگر  این گروه تربیت دانش‌آموختگان برای تأمین و تکمیل کادر علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور در رشته های مامایی، بهداشت باروری و مشاوره در مامایی است. به این منظور توسعه توانمندی های اعضاء هیأت علمی گروه مامایی متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی و جهانی در دستور کار قرار خواهد گرفت. ارتقاء ارتباطات بین رشته ای درجهت توانمندسازی دانش آموختگان و آموزش دانشجویان سایر رشته های علوم پزشکی و حتی غیر علوم پزشکی نیز نیازمند توجه ویژه است
.
چشم انداز (دورنما)

چشم انداز گروه مامایی، با توجه به ارتقا روز افزون استانداردهای خدمات مامایی، تربیت دانش آموختگانی توانمند در راستای رفع نیاز جامعه، با اتکاء به نقشهای مراقبتی، آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، تشخیصی، پیشگیری و مدیریتی می باشد.