گروه های آموزشی
اعضای هیات علمی مامایی

اعضای هیات علمی مامایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

1

دکتر آذر آقامحمدی

سوابق علمی

2

مریم غلامی تبار

سوابق علمی

3

دکتر ماندانا زعفری

سوابق علمی

4

دکتر لیلا مسلمی

سوابق علمی

5

علیه عباسی

سوابق علمی

6

مریم توفیقی نیاکی

سوابق علمی

7

آتوسا کیالاشکی

سوابق علمی

8

زهرا کیانی سوابق علمی