گروه های آموزشی
مدیر گروه

 

مدیر گروه بهداشت عمومی


دکتر فاطمه خلیلی

مرتبه علمی : استادیار

گروه تخصصی : بهداشت عمومی

تلفن :   01134445730 , 09016838515

سوابق علمی