گروه های آموزشی
مدیر گروه

 

مدیر گروه بهداشت عمومی


دکتر قهرمان محمودی

مرتبه علمی : دانشیار

گروه تخصصی : پزشکی اجتماعی ( مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی )

تلفن : 34445776-011

سوابق علمی