گروه های آموزشی
اهداف و رسالت

رسالت(mission):

رسالت رشته کارشناسی بهداشت عمومی آموزش و تربیت نیروهای آشنا ، معتقد و عامل به مفاهیم ، مبانی و راهکارهای تامین ،حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه ، خانواده و فرد است.

 اهداف کلی : (aims)

آموزش و تربیت نیروهایی که:
  1. با آگاهی و عملکرد همسو با نیاز های محیط ، جامعه ، خانواده و فرد و با ارزیابی و ارزشیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت محیط جامعه ، خانواده و فرد آشنا باشند.
  2. از چگونگی اثرگذاری عوامل انسانی ، محیطی ، اقتصادی و اجتماعی بر چگونگی تامین ، حفظ و ارتقا سلامتی مختلف آشنا باشند.
از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها ، آموزش بهداشت ، کنترل اپیدمی ها ، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخص های سلامتی در سطح سلامت جامعه آگاهی داشته باشند.