گروه های آموزشی
مدیران گروه

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی


مجتبی نبیلی

مرتبه علمی : دکتری

گروه تخصصی : دکتری قارچ شناسی پزشکی

تلفن : 34445760-011

سوابق علمی