گروه های آموزشی
مدیران گروه

مدیر گروه روانشناسی بالینی

دکتر رمضان حسن زاده

مرتبه علمی: استاد

گروه تخصصی: روانشناسی

سوابق علمی