گروه های آموزشی
مدیران گروه

مدیر گروه روانشناسی بالینی

دکتر قدرت ا... عباسی

مرتبه علمی: استادیار

گروه تخصصی: روانشناسی بالینی و دکترای روانشناسی عمومی

تلفن:  34445761-011

سوابق علمی