گروه های آموزشی
اعضای هیات علمی روانشناسی بالینی

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

1
 
دکتر قدرت ا... عباسی سوابق علمی

2

دکتر رمضان حسن زاده

سوابق علمی