گروه های آموزشی
اعضای هیات علمی روانشناسی بالینی

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

1

دکتر رمضان حسن زاده

سوابق علمی