گروه های آموزشی
معاون آموزش دانشکده

معاون آموزش دانشکده

 

 

معاون آموزش دانشکده

 

 خانم دکتر ملودی عمرانی نوا

تخصص: بیماری های عفونی

 

 

معاون آموزش بیمارستان ولی عصر قائم شهر

 

آقای دکتر رامین مفرح

تخصص: پوست

 

 

رئیس بیمارستان ولی عصر قائم شهر

 

آقای دکتر هاشم هاشم پور

تخصص: بیهوشی