گروه های آموزشی
فرم‌ها

 

 

فرم شماره 1 

(مراحل انجام كارآموزي درعرصه دانشجويان رشته بهداشت عمومي)
 


فرم شماره 2 

(برنامه کارگاه آموزشی کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ترم چهارم)
 


فرم شماره 3 

(فرم درخواست دانشجويان كارشناسي ناپيوسته بهداشت براي گذراندن دوره كارآموزي در عرصه)
 


فرم شماره 4 

(کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته بهداشت عمومی)

 


فرم شماره 6 

(نحوه تهيه گزارش كار تحليلي کارآموزی در عرصه دانشجويان كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي)
 


فرم شماره 5 

(فرم ارزشیابی بدون نمره دانشجویان رشته های بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد ساری)