گروه های آموزشی
مسئول آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

نام:سارا

نام خانوادگی: محمد نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

تلفن تماس :  33175514