گروه های آموزشی
اسامی آزمایشگاه ها

اسامی آزمایشگاه ها

 

ردیف

                                نام آزمایشگاه

1

میکروب شناسی

2

ایمنی شناسی

3

انگل شناسی

4

قارچ شناسی

5

فیزیولوژی

6

فارماکولوژی سم شناسی

7

تحقیقات مولکولی

8

سالن تشریح

9

سالن مولاژ

10

بافت شناسی

11

آسیب شناسی

12

فیزیک پزشکی