گروه های آموزشی
لیست کل لام های آموزشی

لیست کل لام های آموزشی


 

لیست کل موجودی لام های آموزشی موجود در آزمایشگاه های دانشکده پزشکی:

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

 

 

 

 

نام لام آموزشی

 

 

 

تعداد

 

1

 

 

 

 

لام قارچ شناسی

 

 

 

 

 

290

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

لام پاتولوژِی

 

 

 

593

 

 

 

3

 

 

 

 

 

لام بافت شناسی

 

 

 

529

 

 

 

4

 

 

 

 

 

لام انگل شناسی

 

 

 

234

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

لام حشره شناسی

 

 

 

 

 

50

 

6

 

 

 

لام خون شناسی

 

 

 

 

 

31