گروه های آموزشی
لیست مولاژ

لیست مولاژ

 

 

 

 

ردیف

 

نام مولاژ

 

ردیف

 

نام مولاژ

 

1

 

مدل نمایش ماهیچه پا

 

26

 

مدل نمایش صورت (2عدد)

 

2

 

مدل نمایش ماهیچه دست

 

27

 

حنجره با ماهیچه(3برابر اندازه طبیعی)

 

3

 

مدل دستگاه گوارش

 

28

 

مدل لگن با ماهیچه

 

4

 

مدل نمایش اسکلت کامل (3 عدد)

 

29

 

مدل نمایش لگن

 

5

 

مدل اسکلت قفسه سینه، ستون مهره، لگن(2عدد)

 

30

 

مدل لگن استخوان مرد

 

6

 

ست کامل اسکلت استخوان (2 سری)

 

31

 

مدل لگن استخوان زن

 

7

 

مدل نمایش قلب (4عدد)

 

32

 

لگن مرد با ماهیچه

 

8

 

مدل نمایش جمجمه (4 عدد)

 

33

 

لگن زن با ماهیچه

 

9

 

جمجمه رنگی (2عدد)

 

34

 

لگن زن 3 قسمتی

 

10

 

مدل نمایش معده (2عدد)

 

35

 

لگن مرد 4 قسمتی

 

11

 

مدل کلیه، نفرون، لوله های مالپیگی

 

36

 

مدل نمایش کلیه و غده آدرنال

 

12

 

مدل کلیه ها و مثانه

 

37

 

مدل نمایش سیستم اعصاب

 

13

 

مدل ریه و حنجره

 

38

 

مدل اسکلت با نمایش تاندون

 

14

 

مدل نیم تنه زن

 

39

 

مدل ستون مهره ها و سر فمور

 

15

 

مدل نیم تنه دوجنسی

 

40

 

مدل سر 6 قسمتی

 

16

 

مدل نمایش کبد (4عدد)

 

41

 

مدل مغز 8 قسمتی

 

17

 

مدل گوش (2عدد)

 

42

 

مدل برش پوست

 

18

 

مدل نمایش عروق و اعصاب گردن

 

43

 

مدل نمایش کلیه با نمایش گلند

 

19

 

مدل نمایش ریه و حنجره

 

44

 

مدل نمایش پاتولوژی مری

 

20

 

کبد با نمایش شریان

 

45

 

مدل نمایش کولون

 

21

 

مدل نمایش مغز و آرتریدون (2عدد)

 

46

 

مدل نمایش پانکراس، طحال، کیسه صفرا، ژژنوم عروق خون

 

22

 

مدل نمایش اعصاب صورت(3برابر اندازه طبیعی)

 

47

 

ستون مهره ها

 

23

 

مدل نمایش اعصاب و عروق گردن

 

48

 

مدل نمایش ریه پایه ایستاده

 

24

 

مدل نمایش آناتومی گردن

 

49

 

مدل فیگور ماهیچه

 

25

 

مدل نمایش ماهیچه سر و گردن و عروق اعصاب

 

50

 

چشم (5 برابر اندازه طبیعی)

 

ردیف

 

نام مولاژ

 

ردیف

 

نام مولاژ

 

51

 

زخم معده

 

81

 

سیستم ادراری دو جنسی

 

52

 

مغز (3عدد)

 

82

 

سیستم ادراری با لوله ها

 

53

 

مراحل دژنراسیون

 

83

 

برش عرضی ستون مهره ها و نخاع

 

54

 

کاسه سر

 

84

 

مدل نمایش مجاری ادراری

 

55

 

حنجره (2عدد)

 

85

 

استخوان نیم لگن

 

56

 

سیستم تنفسی

 

86

 

نای و نایژه (2عدد)

 

57

 

سگمنتهای ریه

 

87

 

برش طولی رحم (2عدد)

 

58

 

ماهیچه دست

 

88

 

برش عرضی رحم (2عدد)

 

59

 

ماهیچه سه قسمتی

 

89

 

دستگاه تناسلی خارجی زن

 

60

 

مدیاستوم

 

90

 

پرولایس مهره

 

61

 

آئورت

 

91

 

مدل لگن با نمایش لیگامنت

 

62

 

ورید (2عدد)

 

92

 

مدل زانو با نمایش لیگامنت

 

63

 

مفصل مثانه

 

93

 

مدل ساکروم و کوکسیک

 

64

 

مفصل لگن

 

94

 

مدل ستون مهره های کمری

 

65

 

مفصل زانو

 

95

 

اندام نیم تنه زن

 

66

 

تخمدان (2عدد)

 

96

 

نیم فک پایین 6 قسمتی (3 برابر اندازه طبیعی)

 

67

 

سر و گردن ماهیچه ای

 

97

 

مدل زبان 4 قسمتی

 

68

 

آناتومی گردن

 

98

 

مدل نمایش دندانهای فرد بزرگسال

 

69

 

مدل سر با نمایش آرتری

 

99

 

مدل نیم فک پایین 11 قسمتی (3برابر اندازه طبیعی)

 

70

 

نمایش حفره های بینی

 

100

 

تکامل دندانها

 

71

 

نمایش ENT

 

101

 

دندان آسیاب با پوسیدگی 6 قسمتی (15برابر اندازه طبیعی)

 

72

 

مدل نمایش گردش خون

 

102

 

سری مورفولوژی دندان 7 قسمتی (10برابر اندازه طبیعی)

 

73

 

مدل نمایش چشم

 

103

 

سر دندان ها (8 برابر اندازه طبیعی)

 

74

 

چشم با غده اشکی

 

104

 

مدل بیماری های دندان (21 قسمتی)

 

75

 

نمایش سیستم گوارش 3 قسمتی

 

105

 

دندان بالایی دو قسمتی

 

76

 

مولاژ اندام

 

106

 

مولاژ ریشه دندان فوقانی دوقلو با پوسیدگی دو قسمتی

 

77

 

برش عرضی جمجمه

 

107

 

مولاژ ریشه سه تایی با پوسیدگی دو قسمتی

 

78

 

استخوان فمور

 

108

 

دندان شیری کامل

 

79

 

لگن خاصره

 

109

 

 

 

80

 

ستون مهره های گردنی

 

110