گروه های آموزشی
نشریه نسیم تندرستی

نشریه نسیم تندرستی

 

" باسمه تعالي "
 
با توجه به درخواست آن مرکز مبتنی بر انتشار فصلنامه تخصصی (( نسیم تندرستی )) با عنایت به مصوبه هشتادمین جلسه کمسیون بررسی و تایید علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ۹۰/۴/۲۷ با فعالیت مجله موافقت گردید.
 

 
 
 
 
فهرست مدير مسئول ، سردبير ، اعضاي شوراي تحريريه و مدير داخلي نشريه علمي نسیم تندرستی
دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
 
 
 

 

نام و نام خانوادگي

سمت

مقطع

رشته تحصيلي / محل خدمت

مرتبه علمي

۱

قهرمان محمودي

مدیر مسئول

 دكترا

رئيس دانشكده علوم پزشكي، مديريت‌ خدمات بهداشتي درماني / عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

استاديار

۲

بهمن نيك پور

 

سردبیر

دكترا

مديريت امور بهداشتي / عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساری

دانشيار

۳

فرشته مجلسي

عضو شوراي تحريريه

دكترا

متخصص بهداشت مادر و كودك / عضو هيأت علمي علوم پزشكي تهران

استاد

۴

فرحناز محمدي شاهبلاغي

عضو شوراي تحريريه

دكترا

پرستاري ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران

استاديار

۵

نرگس مسلمي زاده

عضو شوراي تحريريه

دكترا

متخصص زنان و زايمان / هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دانشيار

۶

طاهره گليني مقدم

عضو شوراي تحريريه

دكترا

متخصص زنان و زايمان / هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

استاديار

۷

مريم شهيدي

عضو شوراي تحريريه

دكترا

فيزيك پزشكي

استاديار

۸

معصومه باقري نسامي

عضو شوراي تحريريه

دكترا

پرستاري – علوم پزشكي مازندران

استاديار

۹

محمد علی جهانی

عضو شوراي تحريريه

دکترا

مديريت‌ خدمات بهداشتي درماني/مدرس دانشگاه ازاد واحد ساری

استادیار

۱۰

هادی درویش خضری

مدير داخلي

دانشجوی دکتری

پرستاری

مربي

    

 

 

فرمت ارائه مقاله:
فصلنامه نسیم تندرستی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری مبادرت به چاپ مقالات علمی در زمینه‌های پزشکی (پژوهش‌های بهداشتی وسلامت)می نماید و از استادان، دانش پژوهان و نویسندگان محترم تقاضا دارد، مقالات ارسالی خویش را جهت ارایه به مجله با توجه به نکات زیر تنظیم و تدوین نمایند.
مقالات پژوهشي بايد ويژگي‌هاي زير را داشته باشد:

- داراي عنوان صريح، دقيق و مختصر باشد. - چكيده (به زبان فارسي و انگليسي، حداكثر تا ۲۵۰ كلمه) شامل: زمينه و هدف، روش بررسي، يافته‌ها، بحث و نتيجه‌گيري و واژه‌هاي كليدي بين ۳ تا ۵ واژه و مطابق با عناوين) باشد. همچنين چكيده انگليسي دقيقاً معادل چكيده فارسي باشد. متن اصلي مقاله در برگيرنده بخش‌هاي زير باشد:

زمينه و هدف: در اين بخش دانش موجود درباره موضوع و مباني نظري آن، ضرورت انجام تحقيق و هدف مطالعه مشخص شود.
روش بررسي: در بخش روش بررسي، نوع مطالعه، جامعه پژوهش، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه‌گيري، ابزار گردآوري داده‌ها، ملاحظات اخلاقي و روش‌هاي آماري به دقت بيان شود. در اين بخش نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:

در صورت استفاده از روش‌هاي تحقيق شناخته شده، ذكر منبع كافي است؛ اما در صورت استفاده از روش‌هاي تحقيق جديد، بايد اطلاعات كافي داده شود، به طوري كه محقق ديگر بتواند براساس اطلاعات ارايه شده، آن روش را اجرا كند.

- اگر از ابزار خاصي استفاده شده است، بايد كارخانه سازنده و آدرس آن در پرانتز آورده شود.

- در صورت استفاده از دارو، نام ژنريك، ميزان و دوره مصرف ذكر گردد.

يافته‌ها: در اين قسمت، از متن، جدول، نمودار و عكس به تناسب براي بيان يافته‌ها استفاده شود. جداول، نمودارها و ... بايد داراي شماره و عنوان كامل و رسا باشد. ضمناً از آوردن جدول‌هايي كه اطلاعات آن در متن به طور كامل آمده است، خودداري شود.

بحث و نتيجه‌گيري: يافته‌هاي مهم تحقيق براساس اهداف ويژه آن به اختصار و با رعايت ترتيب منطقي ذكر و پيرامون آن با استناد به موارد همسان و دگرسان در متون مرتبط بحث شود. اگر فرضياتي در مطالعه مطرح شده، تأييد و يا رد آن مورد بحث قرار گيرد. نتيجه‌گيري به صورت روشن و در حد يافته‌هاي تحقيق و با توجه به محدوديت‌هاي مطالعه بيان شود.

تشكر و قدرداني: در اين بخش از مؤسسه تأمين كننده بودجه، افراد و سازمان‌هايي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در انجام مطالعه و يا نگارش همكاري نموده‌اند و نامشان به عنوان نويسنده در مقاله نيامده است، تشكر و قدرداني شود.