معرفی و اهداف

معرفی و اهداف

 

معرفی و اهداف  :

 

 

 

دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکي در مهر سال ۱۳۹۰ با هدف تسهيل اهداف استراتژيک و تعامل با تصميم گيري ها و ارائه راهکارهاي موثر در ارتقا آموزش دانشکده علوم پزشکي و با پوشش همه گروه هاي آموزشي اعم از علوم پايه فيزيوپات و باليني و به منظور بالا بردن سطح دانش و كارآيي اعضاي هيات علمي و فارغ التحصيلان دانشكده بر اساس نيازهاي در حال تغيير جامعه تاسيس گرديد.

 

 

 

اين دفتر در راستاي اهداف مركز مطالعات و توسعه دانشگاه و ارتقاي کيفيت آموزش در دانشکده اهداف خود را در حيطه هاي عملكردي زير دنبال خواهد نمود: توسعه و مشارکت در امور برنامه ريزي درسي و آموزشي ، ارزشيابي آموزشي ، پژوهش در آموزش، توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و كاركنان، ارتقاء مهارتهاي آموزشي با تکيه بر روشهاي نوين تدريس با در نظر گرفتن شرايط و امکانات موجود و با تاکيد بر فرآيند ياددهي و يادگيري ، استعدادهاي درخشان، آموزش پاسخگو، آموزش مجازي و جشنوارهاي آموزشي كشوري، کارگاههاي آموزشي