گروه های آموزشی
شرح وظایف و برنامه ها

شرح وظایف و برنامه ها

 

شرح وظایف :

1-     هدایت ، هماهنگی ، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه

2-     سازماندهی ، برنامه ریزی ، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضاء هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

3-     هدایت ، اجراء و نظارت بر روش های نوین آموزشی و مطالعه برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

4-     سازماندهی ،اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضاء هیات علمی و فرایندهای یاددهی و یادگیری

5-     هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقای کیفی آزمونها

6-      هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز مهارت های بالینی دانشگاه

7-     سازماندهی و نظارت بر فرایندهای شناسایی ، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان

8-     هدایت ،تصویب ،تامین بودجه و نظارت بر طرح های پژوهش در آموزش

9-     هدایت ،اجرا و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

10- هدایت ، هماهنگی ،تسهیل ،نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی براساس آئین نامه مربوطه

11- نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه

12- ارائه مشاوره درخصوص مسائل آموزشی دانشگاه

13- ارائه مشاوره ، همکاری و هماهنگی در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

14- شرکت فعال در جلسات ، شوراها و کمیته ها براساس ضوابط و مقررات دانشگاه و معاونت آموزشی

 

      برنامه ها و انتظارات :

1-     ارزشیابی سالیانه اساتید با استفاده از بسته های اساتید ، تدوین شده در مرکز توسعه آموزش و ابلاغ شده

2-     ارزشیابی درونی گروه های آموزشی هر دو سال یکبار

3-     جمع آوری طرح درس ها و طرح دوره ها از گروه های آموزشی و بازنگری سالیانه آنها

4-     نیازسنجی کارگاههای موردنظر جهت توانمندسازی اعضاء هیات علمی

5-     برگزاری حداقل 4 کارگاه آموزش پس از نیاز سنجی جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی در سال

6-      طراحی پروژه های پژوهش در آموزش جهت ارتقای کیفیت و نوآوری در آموزش

7-     ایجاد کمیته های مشورتی دانشجویان و دانش آموختگان

8-     ارائه برنامه عملیاتی سالانه به معاونت پزشکی - مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( EDC ) در ابتدای هر سال

9-     ارائه گزارش عملکرد در حوزه های نامبرده ( 1 تا 7 ) در پایان هر سال

10- تماس مستمر با معاونت پزشکی - مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( EDC )