معرفی، اهداف و برنامه ها

معرفی، اهداف و برنامه ها

الف- معرفی :

ارزیابی و ارزشیابی از اجزای مهم هر فرایند آموزشی هستند . ارزشیابی فرآیندی است که هدف آن بهبود کیفیت و ارتقاء اثربخشی برنامه می باشد و یکی از جنبه های مهم در فرایند فعالیت های آموزشی است و این امکان را فراهم می سازد تا براساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده و با تقویت جنبه های مثبت و رفع نارسایی ها در ایجاد تحول و اصلاح گردش کارها ، گام های مناسب برداشته شود.

متخصصان ارزشیابی مراکز توسعه آموزش ضمن معرفی شیوه ها و روش های مناسب برای ارزیابی دانشجو ، استاد و برنامه در طراحی و اجرای ارزیابی برنامه ها و همچنین در زمینه ی تهیه و معتبر سازی آزمون ها و ارزیابی های تشخیصی و اطلاع رسانی فعالیت می کنند.

 •  

ب- اهداف کمیته ارزشیابی :

 1. نظارت بر تدوین و اجرای برنامه استفاده از روشهای نوین ارزشیابی دانشجویان
 2. نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجویان
 3. نظارت بر تدوین و اجرای برنامه تجزیه و تحلیل آزمون های برگزار شده توسط اساتید
 4. نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد بررسی نتایج آزمون ها به اساتید ، مدیران گروه ها و متولیان آموزش
 5. مشارکت در تدوین ، بازنگری و اجرای فرم های مختلف برای استفاده از نظرات دانشجو ، مدیر گروه ، مافوق ، همکار و خود فرد در برنامه ارزشیابی استاد
 6. نظارت بر ایجاد سیستم ارزشیابی اساتید بصورت الکترونیکی
 7. نظارت بر سیستم ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید بصورت الکترونیکی
 8. نظارت بر تدوین و اجرای برنامه مشخص برای اعمال مداخله آموزشی براساس نتایج ارزشیابی اساتید
 9. مشارکت و همکاری با گروههای آموزشی در انجام ارزیابی درونی
 10. نظارت و هماهنگی ارزشیابی بیرونی واحد
 • برنامه عملیاتی کمیته ارزشیابی :

وظایف کمیته مذکور که متشکل از مسئول کمیته و اعضاء هیات علمی علاقمند و توانمند در این زمینه می باشند ، ضمن تشکیل منظم جلسات کمیته ، به صورت ذیل تعیین گردیده است :

 1. تدوین و اجرای کامل برنامه آمادگی اساتید جهت بکارگیری روشهای نوین ارزیابی دانشجو
 2. تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجویان
 3. تدوین و اجرای برنامه تجزیه و تحلیل آزمونهای برگزار شده توسط اساتید
 4. تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد بررسی نتایج آزمونها به اساتید ، مدیران گروهها و متولیان آموزش
 5. تدوین ، بازنگری و اجرای فرم های مختلف برای استفاده از نظرات دانشجو ، مدیر گروه ، مافوق ، همکار و خود فرد در برنامه ارزشیابی استاد
 6. ایجاد سیستم ارزشیابی اساتید بصورت الکترونیکی در تمام گروههای آموزشی
 7. ایجاد سیستم ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید بصورت الکترونیکی در تمام  گروههای آموزشی
 8. تدوین و اجرای برنامه مشخص برای اعمال مداخله آموزشی براساس نتایج ارزشیابی اساتید در تمام گروههای آموزشی
 9. راهنمایی و همکاری با تمام گروههای آموزشی در انجام ارزیابی درونی

همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در ارزشیابی بیرونی سایر واحدهای دانشگاهی در حوزه پزشکی