گروه های آموزشی
اعضا و مسئول کمیته

اعضا و مسئول کمیته

اعضاءکمیته ارزشیابی اساتید :

  1. سرکار خانم ماندانا زعفری ( عضو هیات علمی رشته مامایی )
  2. سرکار خانم دکتر حسینی شیرازی ( عضو هیات علمی رشته پزشکی )
  3. سرکار خانم دکتر راضیه زارعی ( عضو هیات علمی رشته پزشکی )
  4. آقای دکتر عیسی لیالی ( عضو هیات علمی رشته پزشکی )
  5. سرکار خانم دکتر ملودی عمرانی نوا ( عضو هیات علمی رشته پزشکی)

 

  • مسئول  کمیته ارزشیابی اساتید :

 

دکتر مینا اورنگ ( عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی )

مدرک و گرایش رشته تحصیلی : دکترای میکروبیولوژی

درجه علمی : مربی

دانشگاه محل تحصیل: علوم و تحقیقات

آدرس پست الکترونیکی: mi_owrang@yahoo.com