گروه های آموزشی
اعضا و مسئول کمیته

اعضا و مسئول کمیته

اعضاءکمیته ارزشیابی اساتید :

  1.  خانم دکتر ماندانا زعفری ( عضو هیات علمی رشته مامایی )
  2. خانم دکتر مینا اورنگ ( عضو هیات علمی رشته علوم ازمایشگاهی )
  3. خانم دکتر معصومه عرب  ( عضو هیات علمی رشته پرستاری )
  4. خانم علیه عباسی ( عضو هیات علمی رشته مامایی )

 

  • مسئول  کمیته ارزشیابی اساتید :

 

دکتر مینا اورنگ ( عضو هیات علمی گروه مامایی)

مدرک و گرایش رشته تحصیلی : دکترای بهداشت باروری

درجه علمی : مربی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

آدرس پست الکترونیکی: elieh_abasi@yahoo.com