معرفی، اهداف و برنامه ها

                     معرفی، اهداف و برنامه ها

الف- معرفی و رسالت :

 

کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقای برنامه ریزی درسی در معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده است.

توسعه برنامه ریزی درسی مطابق با استانداردهای روز آموزش پزشکی در جهان و منطبق با شرایط بومی کشور ، انطباق برنامه های درسی با سرفصل دروس ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، انطباق برنامه های درسی با نیازهای جامعه و انطباق برنامه های درسی با وظایف آینده دانشجویان

========================================================================

ب- اهداف کمیته برنامه ریزی درسی :

 1. مشارکت در تدوین طرح دوره و طرح درس
 2. ارزشیابی طرح دوره ها و طرح درس ها
 3. مشارکت در بازنگری برنامه های آموزشی
 4. مشارکت در تدوین برنامه آموزش دانشجویان در مرکز مهارتهای بالینی
 5. نظارت بر اجرای برنامه های پیش بینی شده در مرکز مهارتهای بالینی
 6. مشارکت در تدوین برنامه آموزش جامعه نگر به دانشجویان علوم پزشکی
 7. همکاری در ارتقای کیفی فیلدهای آموزش جامعه نگر به دانشجویان علوم پزشکی
 8. پایش و ارزشیابی اجرای برنامه های آموزش جامعه نگر
 •  برنامه عملیاتی کمیته برنامه ریزی درسی:

وظایف کمیته های برنامه ریزی درسی در دفاتر توسعه آموزش که متشکل از مسئول کمیته و اعضاء هیات علمی علاقمند و توانمند در این زمینه می باشد ضمن تشکیل منظم جلسات کمیته به صورت زیر تعیین گردیده است :

 1.  مشارکت در برگزاری کارگاه هایی برای آشنایی اساتید و اعضای هیات علمی در خصوص طرح درس و طرح دوره
 2.  بازنگری و اصلاح طرح درس ها
 3.  همکاری در طراحی کارگاه های مهارتی محوری در راستای برنامه ریزی درسی ، طرح درس و طرح دوره
 4.  ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضای هیات علمی و گروه های دانشکده
 5.  برگزاری جلسات حضوری در دانشکده به منظور راهنمایی و مشارکت و بازنگری طرح درس ها
 6.  تدوین و بازنگری لاک بوگ ها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف
 7.  تدوین برنامه های آموزش جامعه نگر در تمامی رشته ها و مقاطع مرتبط
 8.  پایش و ارزشیابی کیفی برنامه های آموزش جامعه نگر
 9.  تدوین برنامه آموزش دانشجویان در مرکز مهارت های بالینی
 10. نظارت بر اجرای برنامه های تدوین شده در مرکز مهارت های بالینی