گروه های آموزشی
اعضا و مسئول کمیته

                     اعضا و مسئول کمیته

اعضاء کمیته :

  1. سرکار خانم حوا عبدی ( مدیر آموزش دانشکده پزشکی )
  2. سرکار خانم علیه عباسی ( عضو هیات علمی رشته مامایی )
  3. سرکار خانم مریم توفیقی ( عضو هیات علمی رشته مامایی )
  4. سرکار خانم دکتر کلثوم اکبرنتاج ( عضو هیات علمی رشته پرستاری )
  5. سرکار خانم حمیرا طهماسبی ( عضو هیات علمی رشته پرستاری )

 

  •  مسئول  کمیته برنامه ریزی درسی :

 

سرکار خانم کلثوم اکبرنتاج (مدیر  گروه پرستاری )

رشته و گرایش تحصیلی :  روانشناسی عمومی

درجه علمی : استادیار

دانشگاه محل تحصیل  :دانشگاه آزاد ساری

آدرس پست الکترونیکی:akbar2536@gmail.com